Polityka jakości AKADEMICKIEGO OŚRODKA DIAGNOSTYKI PATOMORFOLOGICZNEJ I GENETYCZNO MOLEKULARNEJ SP. Z O.O. posiadającego numer KRS: 0000792445 i numer NIP: 5423365409, zwany dalej również: „AODPiGM”.
Celem działalności AODPiGM jest poprawianie jakości życia i zdrowia pacjentów i innych osób, w tym w szczególności poprzez realizację badań specjalistycznych badań: histopatologicznych, cytologicznych, śródoperacyjnych, immunohistochemicznych i immunofuorescencyjnych, ultrastrukturalnych, z zakresu biologii molekularnej, cytogenetyki i autopsyjnych, a także poprzez opracowywanie rozwiązań, które służą tym badaniom oraz rozwojowi technologii wykorzystywanych w ich zakresie.

AODPiGM realizuje Politykę
Jakości przez:

 • utrzymanie i ciągłe doskonalenie udokumentowanego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 15189:2022 oraz z aktualnymi wydaniami dokumentów PCA dotyczących laboratoriów diagnostycznych,
 • właściwy nadzór nad realizacją badań oraz zapewnienie powtarzalności i odtwarzalności wyników badań,
 • zapewnienie kompetentnego, bezstronnego i niezależnego od nacisków zewnętrznych personelu diagnostyczno-badawczego,
 • motywowanie pracowników każdego szczebla do stałego podnoszenia kwalifikacji oraz jakości wykonywanej pracy,
 • ciągłe doskonalenie komunikacji pomiędzy Klientami/Zleceniodawcami a AODPiGM,
 • stosowanie nowoczesnej, precyzyjnej infrastruktury sprzętowej, zapewnienie odpowiedniej jakości wzorcowania i sprawdzania aparatury badawczo-pomiarowej oraz utrzymywanie aparatury w stanie pełnej sprawności,
 • zapewnienie Klientom/Zleceniodawcom ochrony poufnych informacji i praw własności.

Zarząd AODPiGM
zobowiązuje się do:

 • ustanawiania i utrzymywania Polityki Jakości oraz celów dotyczących jakości, zapewnienia, że wymagania Klienta są priorytetem,
 • ustanawiania i sprawdzania Księgi Jakości, procedur Systemu Zarządzania Jakością oraz zmian w tych dokumentach,
 • uczestnictwa w przeglądach zarządzania oraz oceny poprawności i skuteczności funkcjonowania SZJ podczas tych przeglądów,
 • ciągłego doskonalenia świadczonych usług poprzez współpracę z Klientem i ciągłą analizę jego potrzeb,
 • wykonywania wszystkich rodzajów badań na najwyższym poziomie jakościowym, sprawdzonymi, zwalidowanymi lub certyfikowanymi metodami badawczymi gwarantującymi wiarygodność wyników,

Cały personel laboratorium:

 • zna dokumentację Systemu Zarządzania Laboratorium, stosuje Politykę Jakości oraz przestrzega ustaleń wynikających z opracowanych procedur,
 • jest świadomy istoty i ważności swoich działań, jak również tego w jaki sposób przyczynia się do osiągania celów Systemu Zarządzania Jakością w AODPiGM.
Niniejsza Polityka jakości została ustanowiona przez Zarząd AODPiGM i zakomunikowana pracownikom. Stanowi ramy działalności i celów realizowanych przez AODPiGM.