Wykaz wykonywanych badań :

 

 • histopatologiczne badanie biopsyjne
 • cytologiczne badanie biopsyjne
 • cytologiczne badanie urologiczne
 • cytologiczna diagnostyka onkologiczna szyjki macicy
 • cytologia płynna
 • cytologia płynna ginekologiczna
 • badanie ultrastrukturalne
 • badanie immunofluorescencyjne
 • badanie immunohistochemiczne
 • barwienie histochemiczne
 • badanie histopatologiczne węzła chłonnego
 • badanie histopatologiczne trepanobioptatu szpiku
 • konsultacje preparatów
 • amplifikację genu HER2 metodą FISH
 • wykonywanie testów PD-L1
 • badanie autopsyjne
 • niepełne badanie pośmiertne (przyjęcie zwłok, oględziny zewnętrzne, przechowywanie i wydanie zwłok rodzinie)
 • badania śrudoperacyjne
 • TBMA z wykorzystaniem USG
 • Badanie na obecność wirusa Sars-CoV-2 (COVID-19)
 • HPV z i bez genotypowania
 • Cotest (LBC+, LBC+HR, HPV, HPV genotypowanie)

 

 

 Badania z zakresu biologii molekularnej (PCR):

 • Wykrywanie genu fuzyjnego BCR-ABL p190 i p210 – badanie jakościowe  (technika multiplex PCR)  – zmienia się na –  Wykrywanie genu fuzyjnego BCR-ABL (p210, p190, p230, inne) – badanie jakościowe/multiplex PCR oraz RQ-PCR
 • Ocena poziomu ekspresji genu fuzyjnego BCR-ABL p210 – badanie ilościowe (technika RQ-PCR) – zmienia się na –  Monitorowanie poziomu ekspresji genu fuzyjnego BCR-ABL (p210)/monitorowanie MRD – badanie ilościowe/RQ-PCR/nested PCR p210
 • Ocena poziomu ekspresji genu fuzyjnego BCR-ABL p190 badanie ilościowe (technika RQ-PCR) – zmienia się na Monitorowanie poziomu ekspresji genu fuzyjnego BCR-ABL (p190)/monitorowanie MRD – badanie ilościowe/ RQ-PCR/nested PCR p190
 • Analiza sekwencji części kodującej genu TP53 za pomocą techniki sekwencjonowania Sangera (eksony od 2 do 11)  / już te badanie jest tylko wstawić to co pogrubione /
 • TP53 – NGS (eksony 2-11). Ocena statusu mutacyjnego w obrębie sekwencji kodujących wszystkich eksonów genu TP53 (eksony 2-11) w diagnostyce CLL oraz zespołów MDS. / nowe badanie /
 • MPN – NGS Panel. Ocena statusu mutacyjnego oraz zmian strukturalnych DNA w obrębie 12 genów związanych głównie z przewlekłymi zespołami MPN. / nowe badanie /
 • Lung Cancer_DNA – NGS Panel. Wykrywanie mutacji „drivers” w diagnostyce raka płuca na poziomie DNA / nowe badanie /
 • Lung Cancer_RNA – NGS Panel. Wykrywanie mutacji „drivers” w diagnostyce raka płuca na poziomie RNA / nowe badanie /
 • BRCA1/2, PALB2 NGS – analiza sekwencji wszystkich eksonów genów BRCA1, BRCA2 oraz PALB2 techniką sekwencjonowania nowej generacji NGS 

 

 • Wykrywanie 6 różnych substytucji w kodonie 600 (ekson 15) genu BRAF: V600E/K/R/D/M/G. Analiza techniką RT-PCR (komercyjny  zestaw analityczny z sertyfikatem CE-IVD). Badany materiał – tkanka nowotworowa w bloczku parafinowym. Kategoria badania – podstawowe
 • Mutacje aktywujące w 4ch eksonach c-KIT: ekson 9 (insercja 2ch aminokwasów: p.Y503_F504insAY), ekson 11 (substytucje nukleotydów w kodonach 557, 576, 559, 560 oraz delecja ex11_del), ekson 13 (substytucje nukleotydów w kodonie 642), ekson 17 (substytucje nukleotydów w kodonach 816, 818, 820, 822, 823 i 842). Analiza techniką RT-PCR komercyjnym zestawem analitycznym z sertyfikatem CE-IVD. Badany materiał – tkanka nowotworowa w bloczku parafinowym. Kategoria badania – podstawowe
 • Mutacje aktywujące w 3ch eksonach genu NRAS: ekson 2 (kodony 12 i 13), ekson 3 (kodony 59 i 61), ekson 4 (kodony 117 i 146). Analiza techniką RT-PCR komercyjnym zestawem analitycznym CE-IVD. Badany materiał – tkanka nowotworowa w bloczku parafinowym. Kategoria badania – podstawowe
 • Panel badań molekularnych zalecanych dla chorych na czerniaka:  mutacje genów  BRAF, KIT i NRAS. Badany materiał – tkanka nowotworowa w bloczku parafinowym. Kategoria badania – złożone
 • Panel badań molekularnych dla chorych na GIST: mutacje aktywujące w 4ch eksonach genu c-KIT: (ekson 9 – insercja 2ch aminokwasów: p.Y503_F504insAY, ekson 11 – substytucje nukleotydów w kodonach 557, 576, 559, 560 oraz delecja ex11_del, ekson 13 – substytucje nukleotydów w kodonie 642, ekson 17  -substytucje nukleotydów w kodonach 816, 818, 820, 822, 823 i 842) oraz substytucja D842V (ekson 18) w genie PDGFRA. Analiza techniką RT-PCR komercyjnym zestawem analitycznym CE-IVD. Badany materiał – tkanka nowotworowa w bloczku parafinowym. Kategoria badania – podstawowe
 • Wykrywanie 6 różnych substytucji w kodonie 132 genu IDH1 (R132H/C/S/G/L/V) oraz 5 różnych substytucji w kodonie 172 genu IDH2 (R172K/M/W/S/G). Analiza sekwencjonowaniem odpowiednich eksonów wyżej wymienionych genów techniką terminacji syntezy łańcucha. Badany materiał – tkanka nowotworowa w bloczku parafinowym. Kategoria badania – podstawowe
 • Wykrywanie mutacje aktywujące w 3ch eksonach genu KRAS: exon 2 (kodony 12 i 13), ekson 3 (kodony 59 i 61), ekson 4 (kodony 117 i 146). Analiza techniką RT-PCR komercyjnym zestawem analitycznym CE-IVD. Badany materiał – tkanka nowotworowa w bloczku parafinowym. Kategoria badania – podstawowe
 • Mutacje aktywujące w 3ch eksonach genu KRAS: exon 2 (kodony 12 i 13), ekson 3 (kodony 59 i 61), ekson 4 (kodony 117 i 146) oraz w 3ch eksonach genu NRAS: exon 2 (kodony 12 i 13), ekson 3 (kodony 59 i 61), ekson 4 (kodony 117 i 146). Analiza techniką RT-PCR komercyjnymi zestawami analitycznymi CE-IVD. Badany materiał – tkanka nowotworowa w bloczku parafinowym. Kategoria badania – złożone
 • Panel badań molekularnych zaleczanych dla chorych na raka jelita grubego (panel CRC): mutacje aktywujące w 3ch eksonach genu KRAS – exon 2 (kodony 12 i 13), ekson 3 (kodony 59 i 61), ekson 4 (kodony 117 i 146), 3ch eksonach genu NRAS : exon 2 (kodony 12 i 13), ekson 3 (kodony 59 i 61), ekson 4 (kodony 117 i 146) oraz 6 różnych substytucji w kodonie 600 (ex.15): V600E/K/R/D/M/G. Analiza techniką RT-PCR komercyjnymi zestawami analitycznymi CE-IVD. Badany materiał – tkanka nowotworowa w bloczku parafinowym. Kategoria badania – złożone
 • Wykrywanie wirusa  HPV wysokiego ryzyka (typ 16, 18, 31, 33, 35, 52b, 58) i HPV niskiego ryzyka (typ 6, 11) techniką PCR. Kategoria badania – podstawowe
 • Wyrywanie z   genotypowaniem wirusa HPV Techniką odwrotnej hybrydyzacji (komercyjnym testem paskowym CE-IVD). Badany materiał – wymaz (zestawy do pobierania wymazów do odebrania w laboratorium), wycinki tkanki przechowywane w soli fizjologicznej lub bloczkach parafinowych. Kategoria badania – złożone
 • Detekcja mutacje aktywujących w 4ch eksonach genu EGFR: ekson 18 (substytucje G719A/S/D/C bez ich różnicowania), ekson 19 (48 różnych delecji nie powodujących przesunięcia ramki odczytu i obejmujących obszar p.E746-E749delELRE; bez ich różnicowania), ekson 20 (3 różne insercje –p.V769_D770insASV, p.D770_N771insG, p.H773_V774insH oraz substytucje odpowiedzialne za oporność na inhibitory TKI – T790M i p.S768I ) oraz ekson 21 (substytucje L858R i L861Q). Analiza techniką RT-PCR komercyjnym zestawem analitycznym CE-IVD. Badany materiał – tkanka nowotworowa w bloczku parafinowym, cytoblok, rozmazy komórek z popłuczyn oskrzelowych i z EBUSu. Kategoria badania – podstawowe

Oferta badań molekularnych w chorobach nienowotworowych:

 • Wykrywanie DNA wirusów HSV1 i HSV2 w materiale biologicznym. Analiza techniką RT-PCR z wykorzystaniem komercyjnego testu diagnostycznego CE-IVD. Badany materiał – krew pełna pobrana na skrzep lub EDTA, wymazy, płyn mózgowo-rdzeniowy, wycinki tkanki (przechowywane w płynie fizjologicznym lub w bloczkach parafinowych).
 • Wykrywanie DNA wirusa HBV w materiale biologicznym. Analiza techniką RT-PCR z wykorzystaniem komercyjnego testu diagnostycznego CE-IVD. Badany materiał – krew pełna pobrana na skrzep lub EDTA, wycinki tkanki wątrobowej (przechowywane w płynie fizjologicznym lub w bloczkach parafinowych).
 • Wykrywanie RNA wirusa HCV w materiale biologicznym. Analiza techniką nested-PCR. Badany materiał – krew pełna pobrana na skrzep lub EDTA, wycinki tkanki wątrobowej (przechowywane w płynie fizjologicznym lub w bloczkach parafinowych).
 • Wykrywanie DNA wirusa CMV w materiale biologicznym. Analiza techniką RT-PCR z wykorzystaniem komercyjnego testu diagnostycznego CE-IVD. Badany materiał – krew pełna pobrana na skrzep lub EDTA, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy, wycinki tkanki (przechowywane w płynie fizjologicznym lub w bloczkach parafinowych).
 • Wykrywanie DNA wirusa EBV w materiale biologicznym. Analiza techniką RT-PCR z wykorzystaniem komercyjnego testu diagnostycznego CE-IVD. Badany materiał – krew pełna pobrana na skrzep lub EDTA
 • Ocena stężenia (ilości kopii genomu) wirusów HSV1 i HSV2 w materiale biologicznym. Analiza techniką RT-PCR z wykorzystaniem komercyjnego testu diagnostycznego CE-IVD. Badany materiał – krew pełna pobrana na skrzep lub EDTA, płyn mózgowo-rdzeniowy.
 • Ocena stężenia (ilości kopii genomu) wirusa HBV w materiale biologicznym. Analiza techniką RT-PCR z wykorzystaniem komercyjnego testu diagnostycznego CE-IVD. Badany materiał – krew pełna pobrana na skrzep lub EDTA.
 • Ocena stężenia (ilości kopii genomu) wirusa EBV w materiale biologicznym. Analiza techniką RT-PCR z wykorzystaniem komercyjnego testu diagnostycznego CE-IVD. Badany materiał – krew pełna pobrana na skrzep lub EDTA.
 • Ocena stężenia (ilości kopii genomu) wirusa CMV w materiale biologicznym. Analiza techniką RT-PCR z wykorzystaniem komercyjnego testu diagnostycznego CE-IVD. Badany materiał – krew pełna pobrana na skrzep lub EDTA, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy.
 • Wykrywanie mutacji w genomie wirusa HBV odpowiedzialnych za pierwotną i nabytą odporność na leki przeciwwirusowe (lamivudynę, emtricitabinę, telbiwudynę, adefowir i tenofowir), znanych istotnych klinicznie polimorfizmów ( k. 80, 173, 180, 181 i 204) oraz substytucji aminokwasowych w ORF HBsAg (c. 171, 172, 195, 196, 198 i 199). Analiza techniką odwróconej hybrydyzacji z wykorzystaniem komercyjnego testu diagnostycznego (test paskowy) CE-IVD.  Badany materiał – krew pełna pobrana na skrzep lub EDTA.
 • Określenie genotypu i podtypu wirusa HCV na podstawie sekwencji zmiennych motywów w niekodującym regulatorowym obszarze 5’-UTR genomu wirusa. Analiza techniką odwróconej hybrydyzacji z wykorzystaniem komercyjnego testu diagnostycznego (test paskowy) CE-IVD.  Badany materiał – krew pełna pobrana na skrzep lub EDTA.
 • Panele oddechowe. Wykrywanie i identyfikacja 26 patogenów oddechowych odpowiedzialnych za infekcje układu oddechowego.
 • Wykrywanie Mycoplasma pneumoniae
 • Wykrywanie prątka gruźlicy (MTB) wraz z oznaczeniem oporności na leki I- i II-rzutu
 • Wykrywanie prątka gruźlicy (MTB) oraz mykobakterii (NTM)
 • Wykrywanie poliomawirusów BK oraz JC
 • Wykrywanie H. pylori oraz mutacji warunkujących oporność na klarytromycynę, w biopsji błony śluzowej żołądka
 • Wykrywanie dermatofitów (Microsporum, Trichophyton, Epidermophtyton) w skórze, włosach i paznokciach.
 • Jakościowe i ilościowe wykrywanie siedmiu patogenów układu moczowo-płciowego: Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum
 • Wykrywanie czynnika etiologicznego wrzodu miękkiego: Haemophilus ducreyi, Treponema pallidum, inwazyjne serowary Ch. trachomatis (L1, L2, L2a, L2b, L3), CMV, HSV1, HSV2, VZV
 • Jakościowe i ilościowe wykrywanie siedmiu czynników odpowiedzialnych za bakteryjną waginozę: Lactobacillus spp., Atopobium vaginae, Gardnerella vaginalis (ilościowo); Bacteroides fragilis, Bacterial vaginosis–associated bacteria 2, Megasphaera Type 1, Mobiluncus spp
 • Panel PMR1 (płyn mózgowo-rdzeniowy) – H. influenzae, N. meningitidis, S. pneumoniae, Streptococcus gr. B (agalactiae), L. moncytogenes, E. coli K1
 • Panel PMR2 (płyn mózgowo-rdzeniowy) – Adenovirus (AdV), Enterovirus (HEV), Human parechovirus (HPeV), Mumps virus – świnka (MV), Parvovirus B19 (B19V)
 • Panel PMR3 (płyn mózgowo-rdzeniowy) – Cytomegalovirus (CMV), Epstein-Barr virus (EBV), HSV1, HSV2, HHV-6, HHV-7, wirus ospy wietrznej i półpaśca (VZV)
 • Panel pokarmowy – wirusy: Adenovirus (AdV), Astrovirus (AstV), Norovirus GI (NoV-GI), Norovirus GII (NoV-GII), Rotavirus (RotV), Sapovirus (SV)
 • Panel pokarmowy – bakterie 1: Aeromonas spp., Clostridium perfringens, E. coli H7, E. coli O157, verocytotoxin-producing E.coli (VTEC), Yersinia enterocolitica
 • Panel pokarmowy – bakterie 2: Campylobacter spp., C. difficile toxin B, Salmonella spp., Shigella spp., Vibrio spp.
 • Panel pokarmowy – bakterie 3: Campylobacter spp., C. difficile toxin A/B (CdA/B), E. coli O157, Salmonella spp., Shigella spp., E. coli EIEC (Sh/EI), E. coli STEC (stx1/2), Yersinia enterocolitica
 • Panel pokarmowy – bakterie 4: Aeromonas spp., Campylobacter spp., C. difficile toxin B (CdB), Salmonella spp., Shigella spp., E. coli EIEC (Sh/EI), Vibrio spp., Yersinia enterocolitica
 • Panel pokarmowy – bakterie 5: E. coli EAEC (aggR), E. coli EPEC (eaeA), E. coli O157 (E. coli O157), E. coli ETEC (lt/st), E. coli STEC (stx1/2), hypervirulent C. difficile
 • Panel pokarmowy – pasożyty (ppp): Blastocystis hominis (BH), Cryptosporidium spp. (CR), Cyclospora cayetanensis (CC), Dientamoeba fragilis (DF), Entamoeba histolytica (EH), Giardia lamblia (GL)
 • Panel pokarmowy – helminty (pph): Ancylostoma spp., (AN), Ascaris spp. (AS), Enterobius vermicularis (EV), Enterocytozoon spp. /Encephalitozoon spp. (EN), Hymenolepis spp. (HY), Necator americanus (NA), Strongyloides spp. (ST),Taenia spp. (TA), Trichuris trichiura (TT)
 • E. coli O157+STEC (ec157+STEC)

 

STAWKI SĄ USTALANE INDYWIDUALNIE DLA KONTRAHENTA