Akademicki Ośrodek Diagnostyki Patomorfologicznej i Genetyczno-Molekularnej Sp. z o.o. w Białymstoku realizuje projekt pt. „Opracowanie i walidacja kliniczna nowego hybrydowego testu molekularnego (SARS-HYB45) do bezpośredniej i szybkiej diagnostyki SARS-CoV-2: aplikacja laboratoryjna i „point-of-care” (POC)” dofinansowany przez NCBiR (Nr: POIR.01.01.01-00-1232/20-00), w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cele projektu:

Celem projektu jest opracowanie, wytworzenie, optymalizacja, a następnie walidacja prototypu innowacyjnego na skalę światową – testu diagnostycznego SARS-Hyb-45 w wersji laboratoryjnej i wersji POC (aplikacja “point-of-care”). W ramach realizacji projektu Nr POIR.01.01.01-00-1232/20-00 istnieje realna możliwość poszerzenia i zaadoptowania testu SARS-Hyb-45 o aplikację wykrywającą alertowe warianty wirusa (Variants od Concern, VOC). Zmodyfikowany test SARS-Hyb-45_Variants będzie wykrywał jednocześnie w jednej reakcji, oprócz szczepów dzikich SARS-CoV-2, główne, najbardziej niepokojące warianty koronawirusa.

Planowane efekty:

Test SARS_Hyb-45 będzie pierwszym na rynku, szybkim, tanim i łatwym w wykonaniu testem genetycznym do bezpośredniego wykorzystania materiału biologicznego z wymazu (bez konieczności izolacji RNA) w wersji laboratoryjnej oraz POC. Ponadto, test SARS-Hyb-45_Variants będzie wartościowym narzędziem diagnostycznym do oceny skuteczności preparatów szczepionkowych oraz określania predykcji pod kątem stosowania rodzaju szczepionki w konkretnej przestrzeni czasowej i geolokalizacyjnej.

Wartość projektu:

Realizacja projektu pozwoli wdrożyć na rynek innowacyjne rozwiązanie w postaci szybkiego testu do diagnostyki w kierunku zakażeń SARS-CoV-2. Opracowany przez zespół badawczy test SARS-Hyb45 oraz metoda przeprowadzenia badania diagnostycznego (w wersji laboratoryjnej oraz POC) umożliwi wprowadzenie na rynek testu o znacznie krótszym czasie wykonania – od momentu pobrania próbki do otrzymania wyniku, a także niespotykanej dotąd czułości. Grupą docelową odbiorców są podmioty publiczne i prywatne w zakresie sprzedaży testów SARS-Hyb-45. Wdrożenie wyników B+R pozwoli dla AODPiGM stać się konkurencyjnym podmiotem w branży medycznej na arenie krajowej i międzynarodowej.

Wkład Funduszy Europejskich: 2,917,015.74 zł

Całkowita wartość Projektu: 4,082,205.04 zł