Skierowanie na badanie – każdy materiał powinien być oznakowany i dostarczony wraz ze skierowaniem zawierającym następujące dane:

  • dane osobowe pacjenta (imię i nazwisko, PESEL),
  • rozpoznanie kliniczne,
  • narząd z którego pobrano materiał,
  • dane lekarza kierującego (podpis i pieczątka z numerem prawa wykonywania zawodu),
  • dane jednostki kierującej,

Skierowania dedykowane poszczególnym materiałom: