Akademicki Ośrodek Diagnostyki Patomorfologicznej i Genetyczno-Molekularnej Sp. z o.o. w Białymstoku realizuje projekt pt. „Opracowanie i walidacja kliniczna nowego hybrydowego testu molekularnego (SARS-HYB45) do bezpośredniej i szybkiej diagnostyki SARS-CoV-2: aplikacja laboratoryjna i „point-of-care” (POC) dofinansowany w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2022 współfinansowanego se środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Nr: POIR.01.01.01-00-1232/20-00).

Cele projektu:

Celem projektu jest opracowanie, wytworzenie, optymalizacja, a następnie walidacja prototypu innowacyjnego na skalę światową – testu diagnostycznego SARS-Hyb-45 w wersji laboratoryjnej i wersji POC (aplikacja “point-of-care”).

Planowane efekty:

Test SARS_Hyb-45 będzie unikatowym, szybkim, tanim i łatwym w wykonaniu testem genetycznym do bezpośredniego wykorzystania materiału biologicznego z wymazu (bez konieczności izolacji RNA) w wersji laboratoryjnej oraz POC.

Wartość projektu:

Realizacja projektu pozwoli wdrożyć na rynek innowacyjne rozwiązanie w postaci szybkiego testu do diagnostyki w kierunku zakażeń SARS-CoV-2. Opracowany przez zespół badawczy test SARS-Hyb45 oraz metoda przeprowadzenia badania diagnostycznego (w wersji laboratoryjnej oraz POC) umożliwi wprowadzenie na rynek testu o znacznie krótszym czasie wykonania – od momentu pobrania próbki do otrzymania wyniku, a także niespotykanej dotąd czułości. Grupą docelową odbiorców są podmioty publiczne i prywatne w zakresie sprzedaży testów SARS-Hyb-45. Wdrożenie wyników B+R pozwoli dla AODPiGM stać się konkurencyjnym podmiotem w branży medycznej na arenie krajowej i międzynarodowej.

Wkład Funduszy Europejskich: 2,917,015.74 zł

Całkowita wartość Projektu: 4,082,205.04 zł