Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Akademicki Ośrodek Diagnostyki Patomorfologicznej i Genetyczno-Molekularnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Waszyngtona 13, 15-269 Białystok

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować poprzez adres mailowy: a.gielazyn@wp.pl

Dane osobowe

Akademicki Ośrodek Diagnostyki Patomorfologicznej i Genetyczno-Molekularnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zbiera i przetwarza dane osobowe w związku z:

 1. świadczeniem usług medycznych;
 2. nawiązywaniem kontaktu za pośrednictwem dostępnych na stronie internetowej adresów e-mail;
 3. nawiązanymi relacjami z kontrahentami.

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych

 1. Informacje dla pacjentów:

Państwa dane osobowe przetwarzane będą:

 1. w celach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (postawienie diagnozy medycznej, zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej) – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 2. w celu realizacja praw pacjenta, w tym prawa do wyznaczenia osoby upoważnionej do udostępnienia jej dokumentacji patomorfologicznej,
 3. w celu rozliczenia usługi – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 4. w celu niezbędnym do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lic. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 1. Informacje dla kontrahentów:

 Państwa dane osobowe przetwarzane będą w  celu:

 1. niezbędnym do realizacji łączącej nas umowy oraz w celu wystawiania faktur -zgodnie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
 2. wypełniania obowiązków podatkowo-rozliczeniowych i księgowo-sprawozdawczych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lic. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 3. niezbędnym do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lic. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 4. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO.

 

 1. Informacje dla potencjalnych kontrahentów:

Państwa dane osobowe przetwarzane będą  w celu podejmowanie działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanie – zgodnie z art. 6 ust. 1 lib. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 1. Informacja dla osób korzystających z kontaktu w formie elektronicznej

Państwa dane osobowe przetwarzane będą  w celu kontaktu w związku z pytaniem złożonym za pośrednictwem poczty elektronicznej  – zgodnie z art. 6 ust. 1 lib. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Okres przechowywania danych

 1. Dane medyczne przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa (zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  i rozporządzenia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej
  w dziedzinie patomorfologii),
 2. Dane osobowe kontrahentów przechowywane będą przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu do czasu upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązków podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych przewidzianych przepisami prawa.
 3. Dane uzyskiwane na podstawie wyrażonej zgody przechowywane będą do momentu wycofania zgody.

 

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione:

 1. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 2. pracownikom/współpracownikom/zleceniobiorcom ADO upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie ADO,
 3. podmiotom, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych (w tym podwykonawcom z którymi zawarł umowy, dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez ADO roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dostawcom usług informatycznych).

 

 

Prawa, które przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych

 W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych/danych małoletniego oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Posiadacie Państwo prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informuję, że z uwagi na fakt, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez ADO do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych
z Pani/Pana szczególną sytuacją.

 

Konieczność podania danych

 1. Pacjenci

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia badania
i prowadzenia dokumentacji medycznej.

 1. Kontrahenci

Podanie przez Państwa danych niezbędnych do złożenia oferty, a następnie podpisania i realizacji umowy, jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości złożenia oferty oraz zawarcia umowy.

 

Profilowanie

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.